Godziny pracy: Pon.-Pt. 8:00-17:00

Oferta

Pełna oferta naszej firmy

Uzgadnianie projektów

Uzgodnienie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej

Zapewniamy zarówno pomoc w przygotowaniu projektów (zgodnie z obecnymi wymaganiami) – jak i ich uzgadnianie pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. „w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej” – § 3, ust. 1 i 2 projekty budowlane obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony, życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą. 

Projekty jakich obiektów budowlanych wymagają uzgodnienia?

W myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. „ws. ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów” §3 ust.1 uzgodnienia wymagają projekty urządzeń przeciwpożarowych, a od wprowadzenia nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane w 2020 r. uzgodnienia wymagają również projekty instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 6,5 kW. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. „w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722)

§ 3. 

1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia, są:

1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2) budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3) budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;

5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

a) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,

b) łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2,

c) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2,

d) występuje zagrożenie wybuchem;

6) garaż:

a) wielokondygnacyjny,

b) jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego,

c) zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na stanowiskach wielopoziomowych;

7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;

9) obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

10) tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych;

11) obiekt jądrowy;

12) obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW;

13) drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w pkt 1–7, 11 i 12, niestanowiące dróg publicznych, wymagane przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewniania drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów” – § 3 ust.1 uzgodnienia wymagają projekty urządzeń przeciwpożarowych.

Projekty jakich urządzeń wymagają uzgodnienia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. „ws. ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów” urządzeniami przeciwpożarowymi nazywamy urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczaniu pożaru lub ograniczenia jego skutków, a w szczególności: 

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
 • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • hydranty zewnętrzne,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
 • kurtyny dymowe oraz drzwi,
 • bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. art. 29, ust. 4 pkt 3, c) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) – uzgodnienia wymagają również projekty instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 6,5 kW (oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a ww. ustawy).

Jakich informacji potrzebujemy w celu uzgodnienia projektu instalacji PV?

 1. Dane projektanta instalacji wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach.
 2. Przywołanie i stosowanie norm:
 • PN-EN 62852:2015-05
 • PN-EN 61439-2:2011
 • PN-EN 50565-1:2014-11
 • PN-EN 50618:2015-03
 • PN-EN 62446-1:2016-08
 • IEC 62446-2
 • PN-HD 60364-7-712

3. Informacje o obiekcie, na którym montowana jest instalacja

  • Przeznaczenie obiektu (budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy, budynek ZLI/ZLII…/ZLV, budynek PM)
  • Powierzchnia wewnętrzna obiektu.
  • Ilość kondygnacji.
  • Kubatura

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej (W przypadku obiektu budowlanego innego niż budynek w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej lub budynek gospodarczy)

1) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;

2) informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;

3) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

4) informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

5) informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;

6) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących;

7) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

8) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

9) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń;

10) informacje o wyposażeniu w gaśnice;

11) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

5. Rzut dachu i (ewentualnie) przekrój z oznaczeniami:

 • Lokalizacja inwestycji i dane właściciela obiektu
 • Rozmieszczenie paneli PV
 • Trasy kablowe DC i AC
 • Przewody DC, które zawsze będą pod napięciem.
 • Miejsce montażu falownika+ ew. rozłącznika DC.

6. Informacje o wymaganiach dotyczących prawidłowego wykonania:

  • Wykonanie połączeń przewodów DC za pomocą szybkozłączek (np. złączy MC4) tego samego typu i pochodzących od tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem liczby połączeń przewodów po stronie DC
  • Prowadzenie przewodów DC, o ile to możliwe, w metalowych kanałach kablowych z jednoczesną koniecznością eliminacji ostrych krawędzi
  • Układanie przewodów w odległości min. 10 cm od powierzchni dachów, pokrytych materiałem palnym
  • Konieczność wykonania pomiarów powykonawczych, w tym rezystancji izolacji (pomiędzy biegunem dodatnim a ziemią oraz biegunem ujemnym a ziemią – po stronie DC oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ochronnymi – po stronie AC)
  • Zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie dedykowanych narzędzi

  W projektach należy również uwzględnić informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej – jakie powinien zawierać projekt budowlany obiektu – zgodnie z wymaganiami rozp. Min. Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

  Wyszczególnienie wymagań z zakresu ochrony ppoż. zgodne z wymaganiami ww. rozp.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. „w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722)

  § 4. 

  1. Podstawę uzgodnienia stanowią niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależne od jego przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, warunków technicznych oraz występujących w nim zagrożeń pożarowych, obejmujące:

  1) w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu, w szczególności:

  a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji,

  b) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

  c) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy,

  d) informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej,

  e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,

  f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:

  – drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych,

  – zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych,

  g) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu;

  2) w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego, w szczególności:

  a) informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,

  b) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych,

  c) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

  d) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

  e) informacje o podziale na strefy pożarowe,

  f) maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

  g) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

  h) informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

  i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,

  j) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach,

  l) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,

  m) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym;

  3) w przypadku projektu technicznego, w szczególności:

  a) informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,

  b) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych,

  c) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

  d) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

  e) informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego wykonania,

  f) maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

  g) informacje o klasie odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych,

  h) informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki,

  i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

  j) informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji,

  k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych,

  l) informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych,

  m) informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,

  n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach.

  2. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej określa się w całości lub w części, stosownie do zakresu uzgadnianego projektu oraz przewidywanych w projekcie rozwiązań.

  § 5. 1. Uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego dokonuje się w trakcie sporządzania tych projektów przez projektanta, w toku wzajemnej współpracy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanym dalej „rzeczoznawcą”, polegającej na:

  1) konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

  2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego;

  3) opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, w których przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu.

  Symulacje komputerowe CFD

  Symulacje komputerowe CFD

  Oferujemy wykonanie symulacji komputerowych rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu z wykorzystaniem metody obliczeniowej mechaniki płynów (Computional Fluid Dynamics – w skrócie CFD).

  Symulacje CFD to zaawansowane narzędzie inżynierskie pozwalające na zaimplementowanie pożaru odpowiadającego realiom funkcjonalnym przestrzeni, w której może zaistnieć, uwzględniające nagromadzenie i rodzaj występujących materiałów palnych oraz rzeczywiste warunki wentylacji przestrzeni. Dzięki temu jesteśmy w stanie zweryfikować w sposób dokładny sprawność zaprojektowanej wentylacji pożarowej, zastosowanie klas urządzeń instalacji wentylacji, dostępny czas bezpiecznej ewakuacji z uwagi na warunki środowiska lub odporność ogniową konstrukcji. Zastosowanie symulacji CFD pozwala w sposób optymalny, ale i bezpieczny zaprojektować układ funkcjonalny przestrzeni i instalacji wentylacji pożarowej.

  Do czego najczęściej wykorzystuje się symulacje CFD?

  • sprawdzenia sprawności wentylacji strumieniowej lub kanałowej garażu podziemnego;
  • sprawdzenia sprawności oddymiania klatek schodowych o nietypowym układzie funkcjonalnym,
  • sprawdzenia wentylacji pożarowej lub odporności ogniowej konstrukcji w otwartych przestrzeniach typu atrium, galerie handlowe, hale magazynowe,
  • sprawdzenia warunków bezpiecznej ewakuacji budynku na potrzeby ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej.

  W naszej praktyce wykorzystujemy program Fire Dynamics Simulator (FDS) opracowany przez amerykański instytut National Institute of Standards and Technology (NIST).

  Przykłady symulacji komputerowych.

  KLATKA SCHODOWA

  Symulacja klatki schodowej

  Symulacje komputerowe CFD


  HALA MAGAZYNOWA

  hala magazynowa

  Symulacja komputerowa hali

  Analiza warunków ewakuacji

  Analiza warunków ewakuacji

  Wykonujemy analizy warunków ewakuacji dla budynków o standardowej, nieskomplikowanej bryle  wykorzystując zalecenia brytyjskiego standardu 7974-6:2004 „Human factors: Life safety strategies – Occupant evacuation, behaviour and condition”.

  W bardziej skomplikowanych przypadkach jak rozległe przestrzenie obiektów handlowych lub sportowych dysponujemy oprogramowaniem do symulacji ewakuacji Pathfinder 2021.

  Analiza odporności ogniowej konstrukcji budowlanych

  Analiza odporności ogniowej konstrukcji budowlanych

  Wykonujemy analizy nośności ogniowej elementów konstrukcyjnych w oparciu o normy projektowe PN-EN (tzw. Eurokody).

  Dodatkowa analiza odporności ogniowej konstrukcji jest często konieczna w przypadku adaptacji obiektów budowlanych do nowych warunków funkcjonalnych, w tym podwyższonej odporności ogniowej konstrukcji. Z wykorzystaniem programów inżynierskich jesteśmy w stanie zweryfikować nośność ogniową istniejących oraz nowoprojektowanych konstrukcji drewnianych, stalowych i betonowych z uwzględnieniem warunków nagrzewania i obciążeń konstrukcji.

  Scenariusze pożarowe

  Scenariusze pożarowe

  Opracowujemy scenariusze pożarowe uwzględniające wszystkie systemy urządzeń technicznych  występujące w budynku.

  Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 grudnia 2015r. ws. uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej §5 ust.1 dla obiektów budowlanych objętych obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej wymagane jest sporządzenie scenariusza pożarowego. 

  Co zawiera scenariusz pożarowy?

  Scenariusz pożarowy powinien zawierać opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru uwzględniający przede wszystkim:

   • sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
   • rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

  Zdarza się, że scenariusz pożarowy opracowuje się również na życzenie klienta (bez formalnego wymogu zawartego w rozporządzeniu).

  Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

  Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

  Opracowujemy dokumentacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków i terenów uwzględniające indywidualne struktury kadrowe i procedury organizacyjne zakładów wraz załącznikami rysunkowymi uwzględniające rozmieszczenie oznakowania kierunków ewakuacji i sprzętu gaśniczego zgodnie z aktualnymi normami i standardami bezpieczeństwa.

  W myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. „ws. ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów” §6 ust. 1 właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, powinni zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

  Dla jakich obiektów nie wymaga się sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

  Nie dotyczy to obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem , których:

  • Kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000m3;
  • Kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500m3;
  • Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000m2.

  Przykłady załączników rysunkowych.

  strefa pożarowa i urządzenia przeciwpożarowe


  Plan rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i ewakuacji

  Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej

  Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej

  Opracowujemy ekspertyzy techniczne w trybie przewidzianym w przepisach techniczno-budowlanych, ochrony przeciwpożarowej.

  Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej stosuje się dla obiektów, w których konieczne jest spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz zastosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.

  Ekspertyzy techniczne w zakresie przepisów techniczno-budowlanych są możliwe do wdrożenia bezpośrednio na podstawie postanowienia wydanego przez właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyłącznie dla obiektów istniejących poddanych przebudowie, nadbudowie, rozbudowie lub zmianie sposobu użytkowania albo w przypadku dostosowania tych obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

  W myśl nowelizacji ustawy Prawo Budowlane z września 2020 r. dla obiektów nowoprojektowanych ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej sporządza się również jako załącznik do odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, podlegający ocenie przez ministra, który ustanowił ww. przepisy.

  Przepisy przeciwpożarowe, dla których dopuszczono spełnienie wymagań poprzez rozwiązania zastępcze lub zamienne.

  Przepisy przeciwpożarowe, dla których dopuszczono spełnienie wymagań poprzez rozwiązania zastępcze lub zamienne:

  1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 2 ust. 2, 
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  – § 1 ust. 2 w związku z § 19, § 24, § 25 ust. 1, 2, 5 i 6, § 27 ust. 1 i 2, § 28 ust. 1 oraz §29 ust.1 i §38 ust. 1, 
  3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4,
  4. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie – § 3 ust. 4,
  5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 19 lutego 2020r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów – §2.

  Wyjaśnienie pojęć: 

  • rozwiązania zamienne – rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach przeciwpożarowych, zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej. 

  Ekspertyzy stanu technicznego obiektu

  Ekspertyzy stanu technicznego obiektu

  Wykonujemy ekspertyzy stanu technicznego obiektów budowlanych również po pożarze.

  Ekspertyza stanu technicznego obiektu zawiera analizę stanu konstrukcji budynku na podstawie oględzin, odkrywek lub badań, której konkluzją jest ocena możliwości dalszego użytkowania wraz z ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi poprawy stanu elementów konstrukcyjnych. Na podstawie analizy obliczeniowej elementów konstrukcyjnych jesteśmy w stanie określić ich przydatność do użytkowania w danych warunkach również uwzględniając wpływ zaistniałych podczas pożaru deformacji oraz uszkodzeń.

  Nadzór nad budową i przygotowanie do odbioru

  Nadzór nad budową i przygotowanie do odbioru

  Prowadzimy nadzór w trakcie budowy obiektów w zakresie poprawności wykonania budynku i jego elementów zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pomożemy przygotować budynek do odbioru przez organy PSP.

  Operaty przeciwpożarowe

  Operaty przeciwpożarowe

  Wykonujemy operaty przeciwpożarowe dla obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.  „w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów”.

  Sporządzamy operaty przeciwpożarowe zarówno w przypadku, gdy organem wydającym zezwolenie na działalność związaną z gospodarką odpadową jest starosta, jak i marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

  Skontaktuj się z nami już teraz!